Escuela Parasanitaria Vigo, Coruña, Pontevedra, Santiago

Libros de texto en Gallego, Portugués, Inglés…

VERSIÓN GALEGO: A partir do ano lectivo 2014/2015 os alumnos da maioría de cursos da escola europea parasanitaria poderán elixir o idioma do libro ou libros de texto que reciban cos seus cursos. A presente medida englóbase dentro o noso afan de continua mellora e incluiranse tambien paulatinamente as opcións de Portugués, inglés e alemán. Os alumnos que desexen recibir o seu material didáctico nalgún idioma que por defecto non sexa o castelán deberá comunicalo á escola con antelación ao comezo do curso. Este servizo estará suxeito sempre á disponiblidad do devandito libro ou libros no idioma correspondente e ao tempo material co que avise xa que o stock sera netamente inferior. VERSIÓN CASTELLANO: A partir del año lectivo 2014/2015 los alumnos de la mayoría de cursos de la escuela europea parasanitaria podrán elegir el idioma del libro o libros de texto que reciban con sus cursos. La presente medida se engloba dentro nuestro afan de continua mejora y se incluirán tambien paulatinamente las opciones de Portugués, inglés y alemán. Los alumnos que deseen recibir su material didáctico en algún idioma que por defecto no sea el castellano deberá comunicarlo a la escuela con antelación al inicio del curso. Este servicio estará sujeto siempre a la disponiblidad de dicho libro o libros en el idioma correspondiente y al tiempo material con el que avise ya que el stock sera netamente inferior